Kunnig kvinnlig renskötare
Skillful female reindeer herder
Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi

Båatsoe lea mov jieleme. Mov nomme Vaino Persson, jih manne nieljeluhkiegovhte jaepie. Mov maadtoe lea Jijnejevaerieste, Jiemtesne. Daelie leam åårrominie Arjeplovvesne, SemisjaurNjargesne.

Gie leam bist manne, manne reakasovveme jih jielijim båatsoen fuelkien sisnie, Goh manne övre noere manne dejrim ihke edtjim reajnoemännie sjidtedh,utnim veakses iedtjem ihke edtjim båatsoeburrine baarkedh. Läjhkan goh jijnes jeehtin ihke nyjsenäjja ih edtjh bovtsigyjmie barkedh, jallh sijjem baernieste vaeltedh.

 

Renar är mitt liv. Mitt namn är Vaino Persson, och jag är 46 år. Jag har mina rötter från Jinjevaerie, Jämtland. Nu bor jag i Arjeplog, Semisjaur Njarg. Vem är jag då: Jag föddes och växte upp i en renskötarfamilj. När jag var väldigt ung förstod jag att jag skulle bli renskötare, jag hade starkt intresse att arbeta med renskötsel, fastän många sa att kvinnor inte ska arbeta med renskötsel, eller ta pojkarnas plats.

Kunnig kvinnlig renskötare
Skillful female reindeer herder
Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi

Finalister